Categories: arm
      Date: Nov 30, 2011
     Title: Արժեքավոր նվեր
Վերջերս Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը

Վերջերս Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը Կողբի գեղարվեստի դպրոցին է հանձնել արվեստին նվիրված 70 կտոր գիրք: Սա մի փոքր մասն է այն գրականության, որը Գրողների միության նախագահը ստացել է Սուսաննա Ալիխանյանից: Ուսուցչական կազմը և սաները անչափ շնորհակալ են այս անսպասելի և արժեքավոր նվերի համար: